Image Alt

Regulamin muzeum

Regulamin Muzeum Pałac Sulisław

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Muzeum Pałac Sulisław, zwane dalej „Muzeum”, jest wewnętrzną jednostką organizacyjną BJ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-653), al. Niepodległości 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000192086, NIP: 5213131154, REGON: 017185160, zwanej dalej „Założycielem”.
 2. Muzeum nie posiada osobowości prawnej.

§ 2.

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz.115);
 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067);
 • niniejszego Regulaminu

§ 3.

Siedzibą Muzeum jest Pałac Sulisław znajdujący się pod adresem: Sulisław 24, 49-200 Sulisław, a terenem działania obszar powiatu brzeskiego.

§ 4.

Muzeum używa pieczątki z nazwą Muzeum i jego adresem w brzmieniu: Muzeum Pałac Sulisław, Sulisław 24, 49-200 Sulisław.

Rozdział 2
Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 5.

 1. Muzeum prowadzi działalność określoną w art.1 ustawy o muzeach.
 2. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu:
 • historycznej porcelany tułowickiej, miśnieńskiej i azjatyckiej;
 • malarstwa z XVIII i XIX w. oraz z czasów późniejszych;
 • myślistwa;
 • mebli XVII-XIX w.;
 • zegarów stojących z XVII-XX w.;
 • instrumentów muzycznych z XIX-XX w.

3. Upowszechnianie dziedzictwa osób/właścicieli związanych z Pałacem Sulisław, szczególnie z historią i działalnością Joanny Gryczik von Schomberg-Godulla, a ponadto z postacią Karola Goduli.

4. Upowszechnianie i popularyzacja dziedzictwa urodzonych w Grodkowie (na terenie gminy, w której położony jest Pałac Sulisław), wielkich kompozytorów: Silviusa Leopolda Weissa (1687-1750) i Józefa Elsnera (1769-1854).

§ 6.

 1. Muzeum prowadzi działalność w szczególności poprzez:
 • gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w regulaminowo określonym zakresie, pozyskiwanych m.in. poprzez zakup, darowiznę, zapis, depozyt i przekaz;
 • przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.5 ust.5 ustawy o muzeach;
 • inwentaryzowanie, katalogowanie oraz naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
 • urządzanie wystaw stałych, czasowych i wyjazdowych;
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i informacyjnej;
 • udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych, naukowych i ekspozycyjnych;
 • publikowanie katalogów, przewodników po wystawach, wyników badań naukowych oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności;
 • zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • użyczanie zbiorów w depozyt.
 1. W celu realizacji zadań Muzeum może współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne cele i zadania oraz innymi podmiotami.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja Muzeum

§ 7.

 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośrednio Założyciel.
 2. Założyciel odpowiada za całokształt działalności Muzeum.

§ 8.

 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum.
 2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Założyciel.

§ 9.

 1. Dyrektor Muzeum kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie Muzeum i nadzór nad jego działalnością;
 • nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
 • racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
 • przedstawianie na wniosek Założyciela planów rzeczowych i finansowych Muzeum;
 • przedstawianie Założycielowi sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
 • przedstawianie właściwym organom i instytucjom sprawozdań i wniosków finansowo-inwestycyjnych dotyczących Muzeum, zaakceptowanych przez Założyciela;
 • wykonywanie wobec pracowników Muzeum czynności z zakresu prawa pracy;
 • wydawanie zarządzeń.

§ 10.

 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi:
 • Kolekcja Porcelany;
 • Kolekcja Zegarów;
 • Kolekcja Myślistwa;
 • Pałac z folwarkiem;
 • pozostałe kolekcje tematyczne.

2. W Muzeum mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy oraz inne komórki organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania Muzeum.

3. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działań poszczególnych działów, samodzielnych stanowisk pracy oraz innych komórek organizacyjnych określa wewnętrzny regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum w porozumieniu z Założycielem.

§ 11.

 1. Dyrektor Muzeum może w uzgodnieniu z Założycielem powołać społeczny zespół doradców wspomagający go w działalności, zwany dalej „Zespołem”, o charakterze stałym albo dla realizacji konkretnego zadania. Dyrektor Muzeum, powołując Zespół, określa szczegółowo przedmiot działania tego Zespołu.
 2. Zespół wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
 3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa uchwalony przez Zespół regulamin.

Rozdział 4
Źródła finansowania i majątek Muzeum

§ 12.

 1. Założyciel zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 2. Majątek Muzeum stanowi wyodrębnioną część mienia Założyciela i może być wykorzystywany wyłącznie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 13.

Muzeum może opierać swoją działalność o plan rzeczowy i finansowy opracowany przez Dyrektora Muzeum w uzgodnieniu z Założycielem.

§ 14.

 1. Źródłami finansowania Muzeum są:
 • środki własne Założyciela przekazywane Muzeum;
 • przychody z prowadzonej działalności regulaminowej;
 • środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 1. Środki pieniężne Muzeum są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Założyciela.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Założyciel na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 2. W przypadku likwidacji Muzeum, Założyciel powiadamia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.

§ 16.

 1. Wszelkie zmiany w regulaminie Muzeum mogą być dokonywane jedynie w trybie określonym dla jego nadania.
 2. Regulamin Muzeum w wersji uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Założyciela.

Pon ‒ Nd: 9:00 ‒ 18:00

Standard Wstęp do: Muzeum Porcelany i Galeria Portretów Bilet normalny: 25 zł/os. Emeryci, dzieci i młodzież do 16 lat: 10 zł/os. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny Wynajęcie przewodnika: - dla grup do 10 os.: 20 zł - dla grup powyżej 10 os.: 50 zł Premium Wstęp do: Muzeum Porcelany, Galerii Portretów, Sali Kongresowej, Pałacu Sulisław (Hol, Sala Myśliwska, Sala Balowa, Jadalnia, Piwnica) Bilet normalny: 35 zł/os. Emeryci, dzieci i młodzież do 16 lat: 20 zł/os. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny Wynajęcie przewodnika: - dla grup do 10 os.: 30 zł - dla grup powyżej 10 os.: 65 zł

Sulisław 24, 49-200 Grodków